အထပ္ထပ္ဒီဇိုင္းပံု Ponytails

0

ၾကည့္လိုက္ရင္ခက္ခဲမယ့္ပံုစံလို႔ထင္ရေပမယ့္ တစ္ဆင့္ျခင္းဆီပံုႏွင့္စာ တြဲၿပီးေဖာ္ျပထားေပးတဲ့အတြက္ မလုပ္နိုင္မွာ စိုးရိမ္စရာမလိုေတာ့ဘူးေနာ္။အားလံုးပဲလွနိုင္ၾကပါေစရွင့္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုပို႔၍ အေပၚတစ္လႊာကိုယူကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုပို႔၍ အေပၚတစ္လႊာကိုယူကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို သေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို သေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကြင္းတံဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚနားတြင္ရွိေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လို္က္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚနားတြင္ရွိေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုယူ၍ အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိ ဆက္လုပ္ေပးသြားပါမယ္။

ဘးမွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုယူ၍ အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိ ဆက္လုပ္ေပးသြားပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အထပ္ထပ္ဒီဇိုင္းပံု Ponytails
အထပ္ထပ္ဒီဇိုင္းပံု Ponytails
အထပ္ထပ္ဒီဇိုင္းပံု Ponytails