မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္္ရလြယ္ကူေစမယ့္ ပုံစံမ်ိဳးေလးကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္တတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေနာက္ဘက္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

မိမိသန္ရာ နားထင္နားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

မိမိသန္ရာ နားထင္နားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စကိုယူ၍လိမ္ပါ။

စ္စကိုယူ၍လိမ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

လိမ္ပါမည္။

လိမ္ပါမည္။

ေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါမည္။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါမည္။

ေနာက္ဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပတ္ပါ။

နာက္ဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ပုံစံလုပ္ပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ပုံစံလုပ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

 ဖြေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံပင္အရင္းတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံပင္အရင္းတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ပိုေသာအစကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

အဆုံးထိလိမ္၍ ဖြေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္၍ ဖြေပးပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ ထပ္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ ထပ္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံထုံး
မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံထုံး
မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံထုံး