ဆံထိုးေလးနဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

0

ဆံပင္တြက္ သက္သက္အခ်ိန္မေပးနိုင္တဲ႔ တီတီမ်ားႏွင့္ ေမေမမ်ားအတြက္ ဆံထိုးတစ္ခုရွိရုံနဲ႔ လွပေသာဆံထုံးေလး ထုံးလို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍တစ္ပတ္လွ်ိုပုံစံယူပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍တစ္ပတ္လွ်ိုပုံစံယူပါ။

အေပၚဘက္သို႔ယူ၍ လိမ္ပါ။

အေပၚဘက္သို႔ယူ၍ လိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္လိမ္ပါမည္။

 ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္လိမ္ပါမည္။

ပိုေသာဆံပင္အစကို လိမ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္အစကို လိမ္ပါ။

အေပၚဆံပင္ျကားသို႔ထည့္ပါ။

အေပၚဆံပင္ျကားသို႔ထည့္ပါ။

ဆံထိုးကိုသုံးပါမည္။

ဆံထိုးကိုသုံးပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲသို႔ ဆံထိုးကို ထိုးစိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲသို႔ ဆံထိုးကို ထိုးစိုက္ပါ။

ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးနဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး
ဆံထိုးေလးနဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး
ဆံထိုးေလးနဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး