မုန္႔ၾကိဳးလိမ္သံုးဆင့္ဆံထံုး

0

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရသည့္ပြဲတက္မုန္႕ၾကိဳးလိမ္သံုးဆင့္ဆံထံုးထံုးနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

1. ေရွ႕ဆံပင္ကို အရင္ျပဳလုပ္ပါမည္။

အေပၚဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလဲႏွစ္လႊာခြဲ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

 ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလဲႏွစ္လႊာခြဲ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေႀကာင္းခြဲယူပါမည္။

အေပၚဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေႀကာင္းခြဲယူပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကိုမုန္႕ႀကိဳးလိမ္ပံုစံလိမ္ပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကိုမုန္႕ႀကိဳးလိမ္ပံုစံလိမ္ပါမည္။

အဆံုးထိလိမ္ျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အဆံုးထိလိမ္ျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွစ္လႊာကိုလည္း မုန္႕ၾကိဳးလိမ္ပံုစံအဆံုးထိလိမ္ျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

 ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွစ္လႊာကိုလည္း မုန္႕ၾကိဳးလိမ္ပံုစံအဆံုးထိလိမ္ျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚဘက္မွမုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုအေပၚဘက္သို႕ပတ္၍ေခြပါမည္။

အေပၚဘက္မွမုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုအေပၚဘက္သို႕ပတ္၍ေခြပါမည္။

ေခြျပီးလွ်င္ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ခြျပီးလွ်င္ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္သို႕ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္သို႕ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

အလယ္မွမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဘက္သို႕ေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

အလယ္မွမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဘက္သို႕ေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္သို႕ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္သို႕ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ေအာက္ဆံုးမွက်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဘက္သို႕ေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။


 ေအာက္ဆံုးမွက်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဘက္သို႕ေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္သို႕ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာမုန္႕ၾကိဳးလိမ္ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္သို႕ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

မုန္႔ၾကိဳးလိမ္သံုးဆင့္ဆံထံုးမုန္႔ၾကိဳးလိမ္သံုးဆင့္ဆံထံုး