က်စ္ဆံၿမီွးအေဖာင္းဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ေနက်ပံုစံမ်ားနဲ႔တူညီမႈမရွိေစပဲ ကြဲျပားေသာအသြင္ကို ေဆာင္ေပးေစမည့္ လွပေသာဆံပင္ပံုစံေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္တလႊာကို ယူကာအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္တလႊာကို ယူကာအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေခါက္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေခါက္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္ေခါက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္ေခါက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းေခါက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းေခါက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔လိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအေဖာင္းဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအေဖာင္းဆံထံုး။