ပန္းပြင့္ဆံထုံး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားႏွင့္ အရမ္းကိုလိုက္ဖက္ျပီး က်က္သေရရွိလွသည့္ ပန္းပြင့္ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္တင္ဆက္ ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အားလုံးကို သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

အားလုံးကို သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ ေခါက္တင္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ ေခါက္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္ဆံပင္ေအာင္တြင္ ယူ၍ေခါက္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္ဆံပင္ေအာင္တြင္ ယူ၍ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ ေခါက္တင္ပါ။

က်န္တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ ေခါက္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္ဆံပင္ေအာင္တြင္ ယူ၍ေခါက္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္ဆံပင္ေအာင္တြင္ ယူ၍ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကိုေခြပါ။

ပိုေသာအစကိုေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကိုေခြပါ။

ပိုေသာအစကိုေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းပြင့္ဆံထုံး
ပန္းပြင့္ဆံထုံး
ပန္းပြင့္ဆံထုံး
ပန္းပြင့္ဆံထုံး