ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ပံုစံဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ အန္တီမမမ်ားအလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ ရနိုင္ကာအခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္လည္းသက္သာေစေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ရႈ၍လုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္။

ေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လက္လ်ိဳ၍ တစ္ေခ်ာင္းကိုျပန္ဆြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လက္လ်ိဳ၍ တစ္ေခ်ာင္းကိုျပန္ဆြဲပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုျဖစ္သြားေသာအခါ တင္းသြားေအာင္အနည္းငယ္ဆြဲေပးပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုျဖစ္သြားေသာအခါ တင္းသြားေအာင္အနည္းငယ္ဆြဲေပးပါမယ္။

ဆြဲထားေသာအစႏွစ္စကိုပူးကိုင္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူလိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထားေသာအစႏွစ္စကိုပူးကိုင္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူလိုက္ပါမယ္။

ဆြဲယူလိုက္ေသာအစႏွင့္ မူလအစကို ထပ္ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲယူလိုက္ေသာအစႏွင့္ မူလအစကို ထပ္ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကို တင္းေအာင္ဆြဲေပးပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းကို တင္းေအာင္ဆြဲေပးပါမယ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ဘးဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ကိုင္ထားေသာအစကိုခ်ည္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ကိုင္ထားေသာအစကိုခ်ည္ပါမယ္။

တင္းေနေအာင္ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

တင္းေနေအာင္ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာေအာက္အထိဆက္၍ ခ်ည္ေပးသြားပါမယ္။

ဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာေအာက္အထိဆက္၍ ခ်ည္ေပးသြားပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာအစကို ယူပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာအစကို ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေခြလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေခြလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကိုလည္းအေပၚကိုကပ္၍ ဆက္ေခြသြားပါမယ္။

က်န္ေသာအစကိုလည္းအေပၚကိုကပ္၍ ဆက္ေခြသြားပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ပံုစံဆံထံုး။
 ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ပံုစံဆံထံုး။
 ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ပံုစံဆံထံုး။