ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

တရုတ္နန္းတြင္းလွပ်ိဳျဖဴေလးမ်ားဧ။္ ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို အလြယ္တကူ လိုက္လုပ္တတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ တစ္၀က္ကို စုစည္းပါမည္။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ တစ္၀က္ကို စုစည္းပါမည္။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာကလစ္ျဖင့္ ပတ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာကလစ္ျဖင့္ ပတ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂စထပ္ခြဲပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂စထပ္ခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေအာက္ဆံပင္ကို ၂စခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေအာက္ဆံပင္ကို ၂စခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခါက္လိုက္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခါက္လိုက္ပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ေခါက္ပါ။

နာက္တစ္စကိုလဲ ေခါက္ပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ျကိုးေခါက္ပုံစံေလးျဖစ္ေနပါမည္။

ကိုးေခါက္ပုံစံေလးျဖစ္ေနပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကို ၂စထပ္ခြဲပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကို ၂စထပ္ခြဲပါ။

၂စလုံးကို မုန္႔ျကိဳးလိမ္လုပ္ပါမည္။

၂စလုံးကို မုန္႔ျကိဳးလိမ္လုပ္ပါမည္။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္တစ္စကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။