က်စ္ဆံၿမီွးအကပ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလည္းဘယ္ကိုပဲသြားသြား လိုက္ၿပီးလုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ၀င္ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္။ 😉 😉 😉

ဆံပင္အလယ္ေလာက္မွေန၍ တလႊာခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္ေလာက္မွေန၍ တလႊာခြဲလိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း အလယ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း အလယ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပံုစံလိမ္ေပးပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပံုစံလိမ္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံလိမ္ေပး၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံလိမ္ေပး၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္္။

ဖြေပးပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အေပၚတြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမယ္။

အေပၚတြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးအျပင္ဘက္မွေန၍ပတ္လို္က္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးအျပင္ဘက္မွေန၍ပတ္လို္က္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးအျပင္ဘက္မွထား၍ ပတ္ေပးပါမယ္။

နာက္တဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးအျပင္ဘက္မွထား၍ ပတ္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

လွပ၍ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆံထံုးပံုစံရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လွပ၍ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆံထံုးပံုစံရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအကပ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအကပ္ဆံထံုး။

မိဘမဲ့ေဂဟာကိုေရာက္ေရာက္ျခင္း ဘုရားကိုအရင္ဖူးျဖစ္ပါတယ္။

မိဘမဲ့ေဂဟာကိုေရာက္ေရာက္ျခင္း ဘုရားကိုအရင္ဖူးျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေတြအတြက္ အဆာေျပမုန္႔ေတြေ၀ေပးခဲ့တယ္။

ကေလးေတြအတြက္ အဆာေျပမုန္႔ေတြေ၀ေပးခဲ့တယ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ကေလးေလးေတြနဲ႔ စကားလက္ဆံုၾကခဲ့တယ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ကေလးေလးေတြနဲ႔ စကားလက္ဆံုၾကခဲ့တယ္။

ကေလးေလးေလးေတြနဲ႕ အတူတူ ဓာတ္ပံုေတြလည္းရိုက္ခဲ့တယ္။

ကေလးေလးေလးေတြနဲ႕ အတူတူ ဓာတ္ပံုေတြလည္းရိုက္ခဲ့တယ္။

အဲ့ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေဆာ့ကစားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေဆာ့ကစားခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးျပန္ခဲ့ပါတယ္။