ေလးထပ္လိမ္ဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံေလးကို အန္တီမမမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆံပင္ထဲကိုစိုက္ၿပီး ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆံပင္ထဲကိုစိုက္ၿပီး ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

>ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆံပင္ထဲကိုစိုက္ၿပီး ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆံပင္ထဲကိုစိုက္ၿပီး ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိဆံပင္ကိုကြင္းတံသံုး၍လိမ္ပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိဆံပင္ကိုကြင္းတံသံုး၍လိမ္ပါမယ္။

လိပ္တံကိုယူပါမယ္။

လိပ္တံကိုယူပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါမယ္။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါမယ္။

လိပ္တံအဆံုးႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိတ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါမယ္။

လိပ္တံအဆံုးႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိတ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

 ေလးထပ္လိမ္ဆံထံုး။
 ေလးထပ္လိမ္ဆံထံုး။