မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံအလိမ္အကပ္ဆံထံုး။

0

လူအမ်ားၾကားထဲတြင္ မိမိထံုးဖြဲ႔ထားေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးေၾကာင့္ ထင္းခနဲျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာေနေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္၍ ပ်ိဳေမေလးမ်ားထံုးဖြဲ႔ၾကည့္ပါစို႔လားေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ အေနာက္ကိုအလယ္တည့္တည့္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ အေနာက္ကိုအလယ္တည့္တည့္ခြဲပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းစီ ထပ္ခြဲေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းစီ ထပ္ခြဲေပးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံရေအာင္ လိမ္ေပးပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံရေအာင္ လိမ္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ဆက္၍လိမ္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ဆက္၍လိမ္ေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုလည္းလိမ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

>ေနာက္တစ္ဖက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုလည္းလိမ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ေနာက္တဖက္မွ တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းယူပါမယ္။

နာက္တဖက္မွ တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ယူပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ယူပါမယ္။

အစတစ္စကိုယူကာ စည္းထားေေသာအေပၚတြင္ေခါက္တင္ပါမယ္။

အစတစ္စကိုယူကာ စည္းထားေေသာအေပၚတြင္ေခါက္တင္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ခါက္ထားေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တဖက္မွအစကိုလည္း ေခါက္တင္ပါမယ္။

နာက္တဖက္မွအစကိုလည္း ေခါက္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ဒုတိယလိမ္ထားေသာ တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ဒုတိယလိမ္ထားေသာ တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

အေပၚကိုေခါက္တင္၍ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚကိုေခါက္တင္၍ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

အေပၚကိုေခါက္တင္၍ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚကိုေခါက္တင္၍ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္ဆံုးက်န္ေသာတစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါမယ္။

နာက္ဆံုးက်န္ေသာတစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံအလိမ္အကပ္ဆံထံုး။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုစံအလိမ္အကပ္ဆံထံုး။