အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားကို လွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါ။

ရွွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါ။

ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

လိမ္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ေအာက္အထိဆက္ၿပီး လိမ္၍က်စ္သြားပါမည္။

အာက္အထိဆက္ၿပီး လိမ္၍က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဘက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

နာက္တစ္ဘက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္္အားလံုးရဲ႕ေအာက္မွေန၍ က်စ္ထားေသာအစတစ္ဘက္ကို ယူပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္္အားလံုးရဲ႕ေအာက္မွေန၍ က်စ္ထားေသာအစတစ္ဘက္ကို ယူပါမည္။

ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပတ္၍  ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ခ်ထားေသာဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ လိပ္ပါမည္။

ခ်ထားေသာဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ လိပ္ပါမည္။

အေပးကိုပတ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

အေပးကိုပတ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္းကိုေဘးတစ္ေစာင္းတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကိုေဘးတစ္ေစာင္းတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။
အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။
အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။