ေလွကားထစ္ fancy အကပ္ဆံထုံး

0

က်က္သေရရွိေသာ ေလွကားထစ္ fancy အကပ္ဆံထုံး ထုံးဖြဲ႔နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုေခါက္၍ အလယ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ဆံပင္ကိုေခါက္၍ အလယ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

ပထမဆံပင္ေနရာထက္ေရွ႕တိုး၍ ဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမဆံပင္ေနရာထက္ေရွ႕တိုး၍ ဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

ဒုတိယဆံပင္ေနရာထက္ေရွ႕တိုး၍ ဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ဒုတိယဆံပင္ေနရာထက္ေရွ႕တိုး၍ ဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုဘဲ ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုဘဲ ထပ္ယူပါ။

တတိယဆံပင္ေနရာထက္ေရွ႕တိုး၍ ဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တတိယဆံပင္ေနရာထက္ေရွ႕တိုး၍ ဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။

အဆုံးထိဆံပင္ကို လိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိဆံပင္ကို လိမ္သြားပါ။

အေခြပုံစံျပဳလုပ္ပါမည္။

အေခြပုံစံျပဳလုပ္ပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

 ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုလဲ လိမ္ပါမည္။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုလဲ လိမ္ပါမည္။

အဆုံးထိလိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္ပါ။

အေခြၿပုုလုုပ္ေပးပါ။

အေခြၿပုုလုုပ္ေပးပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ  Fancy အကပ္ဆုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ  Fancy အကပ္ဆုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ  Fancy အကပ္ဆုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ  Fancy အကပ္ဆုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။