ႏွစ္ဖက္ယွက္ေက်ာက္တန္းသြယ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမမ်ားပြဲသြားပြဲလာအတြက္လည္းအဆင္ေျပေစနိင္မည့္ဆံထံုးမ်ိဳးဟုရည္ရြယ္ျပီး အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးကိုေခါက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးကိုေခါက္ပါမယ္။

ေခါက္ျပီးဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမယ္။

ခါက္ျပီးဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး က်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး က်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး က်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး က်စ္ဆံျမွီးေဘးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပိုေသာအစႏွစ္ခုကိုျပန္သိမ္းပါမယ္။

ပိုေသာအစႏွစ္ခုကိုျပန္သိမ္းပါမယ္။

ပိုေသာအစႏွစ္ခုကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပိုေသာအစႏွစ္ခုကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးျပီးပါျပီ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးျပီးပါျပီ။

က်ာက္တန္းသြယ္ေလးကိုအသံုးျပဳျပီးအလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ဖက္ယွက္ေက်ာက္တန္းသြယ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဖက္ယွက္ေက်ာက္တန္းသြယ္ဆံထံုး။