ဆံထိုးေလးထိုးျပီး ဆံထုံးထုံးနည္း

0

အလုပ္ရႈပ္တဲ့ မမမ်ားႏွင့္တီတီမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး လြယ္ကူသည့္ဆံထုံးထုံးနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံထိုးကိုအသုံးျပဳပါမည္။

ဆံထိုးကိုအသုံးျပဳပါမည္။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ျကားထဲသို႔ ဆံထိုးကိုထိုးပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ျကားထဲသို႔ ဆံထိုးကိုထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို လိမ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထိုးေအာက္မွ ယူ၍ေခြပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထိုးေအာက္မွ ယူ၍ေခြပါ။

တစ္ဖက္ဆံထိုးအစြန္းေအာက္မွ ဆံပင္ကို ေခြယူပါ။

တစ္ဖက္ဆံထိုးအစြန္းေအာက္မွ ဆံပင္ကို ေခြယူပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးထိုးျပီး ဆံထုံးထုံးနည္း
ဆံထိုးေလးထိုးျပီး ဆံထုံးထုံးနည္း
ဆံထိုးေလးထိုးျပီး ဆံထုံးထုံးနည္း