ေဖာင္းၾကြဆံထံုး။

0

ပြဲသြားမယ့္အခါတြင္ အခ်ိန္ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ အန္တီမမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏိႈက္ကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏိႈက္ကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအျပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအျပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏိႈက္ကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏိႈက္ကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

အျပင္ကိုဆြဲထုတ္ၿပီး ေဘးႏွစ္ဖက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အျပင္ကိုဆြဲထုတ္ၿပီး ေဘးႏွစ္ဖက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏိႈက္ကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏိႈက္ကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းထပ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းထပ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာက်စ္ဆံၿမီွးယူကာ အစကိုေခါက္၍ လိမ္ထားေသာေဘးကို ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာက်စ္ဆံၿမီွးယူကာ အစကိုေခါက္၍ လိမ္ထားေသာေဘးကို ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို အေပၚကိုကပ္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကို အေပၚကိုကပ္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ေဖာင္းၾကြဆံထံုး။
 ေဖာင္းၾကြဆံထံုး။
 ေဖာင္းၾကြဆံထံုး။