ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္နဲ႔လွပေသာဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားေက်ာင္းသြားသည့္အခါတြင္ လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ျပဳလုပ္၍ရနိုင္ေသာ ဆံပင္ပံုစံျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ကို ယူၿပီး Ponytail စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ကို ယူၿပီး Ponytail စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ပူး၍ ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ယူကာေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္ကို ယူကာေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေနာက္တဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

နာက္တဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုပတ္တင္ကာ ကလစ္ျဖင့္ ထိန္းေပးထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုပတ္တင္ကာ ကလစ္ျဖင့္ ထိန္းေပးထားပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ပတ္တင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ပတ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးပံုစံရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဆံထံုးပံုစံရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္နဲ႔လွပေသာဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္နဲ႔လွပေသာဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္နဲ႔လွပေသာဆံထံုး။