လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ ၂ ေၾကာင္းထိုးဆံထံုး။

0

ေၾကာ့ရွင္းေသာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္အသြင္ကိုေပၚလြင္ေစမည့္ႏွင္းဆီပြင့္ ၂ ေၾကာင္းထိုးဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္တြင္စည္းျပီး ေဘးဘက္တြင္ခ်န္ထားပါမယ္။

 ဆံပင္ကို အလယ္တြင္စည္းျပီး ေဘးဘက္တြင္ခ်န္ထားပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါမယ္။

ခြထားေသာဆံပင္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

 ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

 ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ၂ ေၾကာင္းထိုးက်စ္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးကို ဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

၂ ေၾကာင္းထိုးကို ဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ၂ ေၾကာင္းထိုးဆံပင္ကိုလည္းဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ၂ ေၾကာင္းထိုးဆံပင္ကိုလည္းဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ ၂ ေၾကာင္းထိုးဆံထံုး။
လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ ၂ ေၾကာင္းထိုးဆံထံုး။