၃လႊာဆံထုံး

0

မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးႏွင့္ အလွဴပြဲမ်ားအတြက္ က်က္သေရရွိ၍ သပ္ရပ္လွပေသာ ၃လႊာဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုေနာက္ဘက္တြင္ စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုေနာက္ဘက္တြင္ စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ပုံတြင္ ျပထားသည္အတိုင္း ၄ပိုင္းခြဲ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

 ပုံတြင္ ျပထားသည္အတိုင္း ၄ပိုင္းခြဲ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

အေပၚဆုံးတစ္လႊာကိုယူ၍ ေအာက္နားကို ေခြပါ။

အေပၚဆုံးတစ္လႊာကိုယူ၍ ေအာက္နားကို ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွအစကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွအစကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုအုပ္၍ ေခြပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုအုပ္၍ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွတစ္စကို ယူပါ။

ညာဘက္မွတစ္စကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္ဧ။္ အေပၚကိုအုပ္၍ ေခြပါ။

အေပၚဆံပင္ဧ။္ အေပၚကိုအုပ္၍ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ျကိုးလိမ္လုပ္ပါ။

အာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ျကိုးလိမ္လုပ္ပါ။

အေခြျပဳလုပ္ပါ။

အေခြျပဳလုပ္ပါ။

လြတ္ေသာေႏရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လြတ္ေသာေႏရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းကို သုံးပါမည္။

ပန္းေခါင္းစည္းကို သုံးပါမည္။

၃လႊာဆံထုံး
၃လႊာဆံထုံး
၃လႊာဆံထုံး