ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ခ်စ္စဖြယ္အလြန္ေကာင္းေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းျခင္းဆီဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္၍ဖြေပးပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းျခင္းဆီဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္၍ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေေပၚတြင္ျပထားသလို က်စ္၍ဖြေပးပါမယ္။

အာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေေပၚတြင္ျပထားသလို က်စ္၍ဖြေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးကို က်စ္၍ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

စ္ဖက္စလံုးကို က်စ္၍ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။