အလြယ္ကူဆုံး အယွက္စည္းနည္း

0

လြယ္လဲလြယ္ အခ်ိန္ကုန္လဲသက္သာသည့္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္းေလးကို လုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

အေပၚဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကုို ၃စယူပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကုို ၃စယူပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးကို က်စ္ပါမည္။

 ႏွစ္ဖက္စလုံးကို က်စ္ပါမည္။

ဘဲဥပုံ ကြင္းတံေလးကို သုံးပါမည္။

ဘဲဥပုံ ကြင္းတံေလးကို သုံးပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွ အေပၚတစ္လႊာတြင္ ကြင္းတံကို စိုက္ထားပါ။

ဘယ္ဘက္မွ အေပၚတစ္လႊာတြင္ ကြင္းတံကို စိုက္ထားပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကြင္းတံကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ညာဘက္မွ အေပၚတစ္လႊာတြင္ ကြင္းတံကို စိုက္ထားပါ။

ညာဘက္မွ အေပၚတစ္လႊာတြင္ ကြင္းတံကို စိုက္ထားပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကြင္းတံကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

Fancy ဆံထုိးကိုသုံးပါမည္။

Fancy ဆံထုိးကိုသုံးပါမည္။

အလြယ္ကူဆုံး အယွက္စည္းနည္း
အလြယ္ကူဆုံး အယွက္စည္းနည္း
အလြယ္ကူဆုံး အယွက္စည္းနည္း