ႏွစ္လႊာစည္းက်စ္ဆံၿမီွး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားေက်ာင္းမသြားခင္အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ေက်ာင္းသြားရမွာမို႔လို႔ ဆံပင္လွလွေလးလုပ္လာခဲ့တယ္။

ဒီေန႔ေက်ာင္းသြားရမွာမို႔လို႔ ဆံပင္လွလွေလးလုပ္လာခဲ့တယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ခ်ိန္းၿပီး စာက်က္ရမယ့္ေနရာကို လိုက္ရွာဦးမယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ခ်ိန္းၿပီး စာက်က္ရမယ့္ေနရာကို လိုက္ရွာဦးမယ္။

ဒီသစ္ပုတ္ပင္ႀကီးက လွလိုက္တာ။

ဒီသစ္ပုတ္ပင္ႀကီးက လွလိုက္တာ။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒီေနရာမွာ စာထိုင္က်က္ရမယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒီေနရာမွာ စာထိုင္က်က္ရမယ္။

စာက်က္ၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေဆာ့ၾကတယ္။

စာက်က္ၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေဆာ့ၾကတယ္။

ၿပီးေတာ့သံုးေယာက္အတူတူ အိမ္ျပန္ၾကတယ္။

ၿပီးေတာ့သံုးေယာက္အတူတူ အိမ္ျပန္ၾကတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲကာ ေဘးတဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲကာ ေဘးတဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ခြဲလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ဆံပင္ရွိေသာဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ဆံပင္ရွိေသာဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိုက္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္က်စ္သြားပါ၍ ဖြပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္က်စ္သြားပါ၍ ဖြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ထပ္ယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ထပ္ယူပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြကာ ေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါမယ္။

နာက္တဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြကာ  ေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

အာက္မွက်စ္ထားေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

အေနာက္ဘက္ကို ဆြဲယူကာက်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေနာက္ဘက္ကို ဆြဲယူကာက်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍စည္းထားေသာေနရာမွလက္ႏႈိက္ကာ ယူပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍စည္းထားေသာေနရာမွလက္ႏႈိက္ကာ ယူပါမယ္။

အေပၚမွတစ္ေခ်ာင္းကို ေအာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အေပၚမွတစ္ေခ်ာင္းကို ေအာက္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တဖက္အေပၚမွတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း စည္းထားေသာေနရာမွလက္ႏႈိက္ကာ ယူပါမယ္။

နာက္တဖက္အေပၚမွတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း စည္းထားေသာေနရာမွလက္ႏႈိက္ကာ ယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်လိုက္ေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍ကလစ္ထိုးေပးပါမယ္။

ဆြဲခ်လိုက္ေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍ကလစ္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္လႊာစည္းက်စ္ဆံၿမီွး။
 ႏွစ္လႊာစည္းက်စ္ဆံၿမီွး။
 ႏွစ္လႊာစည္းက်စ္ဆံၿမီွး။