က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇိုင္းအပြဆံထံုး။

0

ပြဲေနတင့္တယ္ေစၿပီး ရိုးရွင္းလွပေသာဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို အန္တီမမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ ponytail စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ ponytail စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တဖက္မွမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တဖက္မွမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူကာေအာက္အထိဆက္က်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူကာေအာက္အထိဆက္က်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို ယူပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို ယူပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အဖ်ားကို ေခါက္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အဖ်ားကို ေခါက္လိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို က်စ္ဆံၿမွီးျဖင့္ အုပ္လိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို က်စ္ဆံၿမွီးျဖင့္ အုပ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွပင့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အာက္မွပင့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးတဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘးတဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေနာက္တဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

နာက္တဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇိုင္းအပြဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇိုင္းအပြဆံထံုး။