ျကိုးက်စ္ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

အေပၚဆံပင္အလွေလးနဲ႔ဆိုေတာ႔ လူငယ္လဲဆန္သလို က်က္သေရလဲရွိေစလို႔ ပ်ိဳေမတို႔လုပ္ရလြယ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

 က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာအစကို ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္တြဲ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာအစကို ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္တြဲ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေအာက္မွက်န္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေအာက္မွက်န္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြပါ။

ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြပါ။

ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိပ္ယူပါ။

ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိပ္ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကိုယူ၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကိုယူ၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

အဖ်ားကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဖ်ားကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အတြင္္းသို႕လိပ္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အတြင္္းသို႕လိပ္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ဆံထုိးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancy ဆံထုိးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ျကိုးက်စ္ေနာက္တြဲဆံထုံး
ျကိုးက်စ္ေနာက္တြဲဆံထုံး
ျကိုးက်စ္ေနာက္တြဲဆံထုံး