က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။

0

ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားသြားရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို Lady ေလးမ်ားအတြက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ယူပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုယူပါ။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို စိုက္၍ကြင္းတံထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို စိုက္၍ကြင္းတံထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေတြကို ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေတြကို ပူး၍က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ေတြကို ယူ၍ဆက္က်စ္သြားးပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္ေတြကို ယူ၍ဆက္က်စ္သြားးပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္္၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးထိက်စ္္၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

ကြင္းတံကိို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ အေပၚတြင္လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ဆံပင္အဖ်ားကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ အေပၚတြင္လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ဆံပင္အဖ်ားကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစႏွင့္ ေဘးပတ္ပတ္လည္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ပိုေနေသာအစႏွင့္ ေဘးပတ္ပတ္လည္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။