သဘာ၀အတိုင္းမ်က္ခံုးေမႊးဆြဲနည္းေလးပါ။ ပထမဆံုးအေျခခံနည္းေလးကိုမွတ္သားထားပါေနာ္။

0

အားလံုးနဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ခဲဆြဲတံ၀ယ္ထားသလား?
သင့္ေတာ္ဆံုးအေျခခံခဲဆြဲနည္းကိုမွတ္သားထားပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သဘာ၀ခဲဆြဲနည္းေလး!
မ်က္ခံုးေမႊးကမ်က္ႏွာတြင္အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ခံုးေမႊးခဲဆြဲပံုကိုလိုက္ၿပီးမ်က္ႏွာအေနအထားမွာလဲေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။
မွန္ၾကည့္ၿပီးျပင္ၾကည့္ၾကစို႔။

Mblog001_01

Mblog001_02

Mblog001_03

ပ်က္လြယ္တဲ့ေနရာျဖစ္လို႔ အညိဳရင့္ေရာင္ေလးကိုဆဲြလိုက္ပါ။

Mblog001_04

မ်က္ခံုးအစပိုင္းကိုေတာ့ ၄မွအေရာင္နဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္အေရာင္အညိဳႏုေရာင္ကိုခ်ယ္ပါ။

Mblog001_05

အရင္ဆံုး ေနာက္ဆံုးမွေန၍အေရွ႕ကိုေျပာင္းျပန္ဆြဲပါ။ ထို႔ေနာက္အေရွ႕မွအေနာက္ကိုျပန္ဆဲြပါ။
အဲဒီေနာက္ ခဲတံ နဲ႔ အမႈန္႔ရဲ႕ အေရာင္ကမ်က္ခံုးေမႊးအေရာင္နဲ႔တသားတည္းက်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Mblog001_06

Mblog001_06

အဓိကအခ်က္ကေတာ့မ်က္ခံုးေမႊးအလယ္မွစတင္ဆဲြျခင္းပါ။
သဘာ၀မဟုတ္ေပမယ့္ သဘာ၀အတိုင္းေလးလိုျဖစ္ေစမယ့္ မ်က္ခံုးေမႊးဆဲြနည္းေလးပါ။

Eyeblows pencil : KATE lasting eyeblow W
Mblog001_09
Eyeblows powder : KATE designing eyeblow N
Mblog001_10
Eyeblows mascara : KATE eyeblow color N
Mblog001_11