အလိမ္ေလးနဲ႔ဆံထုံး

0

ဒီတိုင္းႏွစ္ဖက္စည္းေလးကိုမွ လူငယ္ေလးလဲဆန္ဆန္ အလြယ္တကူလဲ ျပဳလုပ္လို႕ရမယ့္ အလိမ္ေလးနဲ႔ဆံထုံးျပဳလုပ္နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ေနာက္ဘက္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

 ေနာက္ဘက္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို စည္းပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို စည္းပါ။

ေရွ႕တြက္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ရွ႕တြက္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုလိမ္ပါ။

 ႏွစ္စကိုလိမ္ပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

 ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ပါမည္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ပါမည္။

ေဘးဘက္ကိုဖြေပးပါ။

 ေဘးဘက္ကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပတ္ေပးပါ။

 ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပတ္ေပးပါ။

အကုန္ပတ္ျပီး သားေရကြင္းႏွင့္ထပ္စည္းပါ။

အကုန္ပတ္ျပီး သားေရကြင္းႏွင့္ထပ္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ တစ္ဖက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ တစ္ဖက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးျပဳလုပ္ျပီးပါျပီ။

စ္ဖက္စလုံးျပဳလုပ္ျပီးပါျပီ။

အစေလးစခြဲပါ။

အစေလးစခြဲပါ။

သုံးေခ်ာင္းကို က်စ္ဆံျမီွးအရင္က်စ္ပါ။

သုံးေခ်ာင္းကို က်စ္ဆံျမီွးအရင္က်စ္ပါ။

က်န္ေသာတစ္စကို က်စ္ဆံျမီွးအစေအာက္သို႔ ပို႔ပါ။

က်န္ေသာတစ္စကို က်စ္ဆံျမီွးအစေအာက္သို႔ ပို႔ပါ။

ပို႔ထားေသာအစကို အလယ္အစဧ။္အေပၚသို႔ တင္ပါ။

ပို႔ထားေသာအစကို အလယ္အစဧ။္အေပၚသို႔ တင္ပါ။

ေဘးမွအစကို အလယ္အစအေပၚသို႔ ပို႔ပါ။

 ေဘးမွအစကို အလယ္အစအေပၚသို႔ ပို႔ပါ။

ေအာက္ဘက္မွအစကို အေပၚသို႔ထပ္ပို႔ပါ။

 ေအာက္ဘက္မွအစကို အေပၚသို႔ထပ္ပို႔ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြပါ။

အဆုံးတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးက်စ္၍ ျပီးပါျပီ။

 ႏွစ္ဖက္စလုံးက်စ္၍ ျပီးပါျပီ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ေခြေပးပါ။

 ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေခြေပးပါ။

 ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အလိမ္ေလးနဲ႔ဆံထုံး
အလိမ္ေလးနဲ႔ဆံထုံး
အလိမ္ေလးနဲ႔ဆံထုံး