က်စ္ဆံျမွီးဖဲျပားစည္းနည္း

0

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရသည့္က်စ္ဆံျမွီးဖဲျပားစည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

1. ေရွ႕ဆံပင္ကို အရင္ျပဳလုပ္ပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္သို႕စုျပီးယူလိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္သို႕စုျပီးယူလိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကိုသံုးေျကာင္းခြဲ ျပီးယူပါမည္။

ဆံပင္ကိုသံုးေျကာင္းခြဲ ျပီးယူပါမည္။

သံုးေျကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမွီးကိုဆံပင္တစ္၀က္ေလာက္အထိက်စ္ပါမည္။

သံုးေျကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမွီးကိုဆံပင္တစ္၀က္ေလာက္အထိက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးလ်ွင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးလ်ွင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးကိုခပ္ဖြဖြေလးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးကိုခပ္ဖြဖြေလးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးေအာက္ပိုင္းတြင္စည္းထားေသာဆံပင္မွတစ္၀က္ကိုခြဲျပီးယူပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးေအာက္ပိုင္းတြင္စည္းထားေသာဆံပင္မွတစ္၀က္ကိုခြဲျပီးယူပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္ဖဲျပားတစ္ျခမ္းပံုေလးျဖစ္အာင္စည္းပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္ဖဲျပားတစ္ျခမ္းပံုေလးျဖစ္အာင္စည္းပါမည္။

ဖဲဲဲျပားတစ္ျခမ္းစည္းျပီးပိုေသာဆံပင္ကို ေနာက္ထပ္ဖဲျပားပံုစံတစ္ျခမ္းျဖစ္ေအာင္စည္းပါမည္။

ဖဲဲဲျပားတစ္ျခမ္းစည္းျပီးပိုေသာဆံပင္ကို ေနာက္ထပ္ဖဲျပားပံုစံတစ္ျခမ္းျဖစ္ေအာင္စည္းပါမည္။

ဖဲျပားပံုေလးရသြားပါျပီ။

ဖဲျပားပံုေလးရသြားပါျပီ။

ဖဲျပားေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဖဲျပားေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဖဲျပားေအာက္မွပိုေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဖဲျပားအလယ္မွအေနာက္ဘက္သို႕ယူပါမည္။

ဖဲျပားေအာက္မွပိုေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဖဲျပားအလယ္မွအေနာက္ဘက္သို႕ယူပါမည္။

ဖဲျပားအေနာက္သို႕ယူထားေသာဆံပင္အနည္းကိုေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္တစ္၀က္ႏွင့္ေပါင္းျပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဖဲျပားအေနာက္သို႕ယူထားေသာဆံပင္အနည္းကိုေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္တစ္၀က္ႏွင့္ေပါင္းျပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

3. ျပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံျမွီးဖဲျပားစည္းနည္း
က်စ္ဆံျမွီးဖဲျပားစည္းနည္း
က်စ္ဆံျမွီးဖဲျပားစည္းနည္း