က်စ္ဆံျမီွးအေခါက္ေလး

0

က်စ္ဆံျမီွးေလးေတြက ဘယ္ခ်ိန္ႀကည့္ႀကည့္ရိုးမသြားလို႔ ပုံစံမ်ိုဳးစုံေလးေတြ လိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ၃စယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ၃စယူပါ။

က်စ္ဆံျမီွးစက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးစက်စ္ပါမည္။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

ဆံပင္ဆြဲက်စ္လို႔ရတဲ့အထိ က်စ္ပါ။

ဆံပင္ဆြဲက်စ္လို႔ရတဲ့အထိ က်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးကို အဆုံးထိက်စ္ပါ။

စ္ဖက္စလုံးကို အဆုံးထိက်စ္ပါ။

က်စ္ျပီးေသာဆံပင္ကို ေခါက္ယူပါ။

က်စ္ျပီးေသာဆံပင္ကို ေခါက္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ဆံပင္အရင္းတြင္ စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ဆံပင္အရင္းတြင္ စည္းပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ေခါက္၍စည္းပါ။

စ္ဖက္စလုံးကို ေခါက္၍စည္းပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးအေခါက္ေလး
က်စ္ဆံျမီွးအေခါက္ေလး
က်စ္ဆံျမီွးအေခါက္ေလး

ပဌာန္းမရြတ္ခင္ ငါးပါးသီလအရင္ခံယူပါသည္ အရွင္ျမတ္စြာဘုရား။

ပဌာန္းမရြတ္ခင္  ငါးပါးသီလအရင္ခံယူပါသည္ အရွင္ျမတ္စြာဘုရား။

ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ျဖင့္ အရွင္ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္ပါသည္။

ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ျဖင့္ အရွင္ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္ပါသည္။

အဓိဌာန္ အေျကြေစ့ေလးပစ္ဦးမွ။

အဓိဌာန္ အေျကြေစ့ေလးပစ္ဦးမွ။

ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲလာလို႔ အေျကြေစ့ကေန ပိုက္ဆံျဖစ္သြားျပီ။

ခတ္ကာလေျပာင္းလဲလာလို႔ အေျကြေစ့ကေန ပိုက္ဆံျဖစ္သြားျပီ။

စာေမးပြဲကိုဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ပါေစဘုရား။

စာေမးပြဲကိုဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ပါေစဘုရား။

အားလုံးလဲျပီးျပီဆိုေတာ႔ မျပန္ခင္ဘုရားကို လက္ယ်ာရစ္ပတ္ျပီး ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။

အားလုံးလဲျပီးျပီဆိုေတာ႔ မျပန္ခင္ဘုရားကို လက္ယ်ာရစ္ပတ္ျပီး ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။