သံုးဆစ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။

0

ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔လွပနိုင္ေသာ hair design ေလးျပဳလုပ္ပံုကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားလိုက္လုပ္နိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္ကိုကိုေဘးကိုသိမ္း၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကိုကိုေဘးကိုသိမ္း၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ၿပီးပူးပါမယ္။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းျခင္းဆီဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္၍ဖြေပးပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းျခင္းဆီဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္၍ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေေပၚတြင္ျပထားသလို က်စ္၍ဖြေပးပါမယ္။

အာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေေပၚတြင္ျပထားသလို က်စ္၍ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာ အစကို သေရကြင္းစည္းေသာအခါတြင္ အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာ အစကို သေရကြင္းစည္းေသာအခါတြင္ အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမယ္။

သံုးဆစ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။
သံုးဆစ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။
သံုးဆစ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။

ရံုးပိတ္ရက္မို႔လို႔ ပန္းျခံထဲအနားယူရမယ္။

ရံုးပိတ္ရက္မို႔လို႔ ပန္းျခံထဲအနားယူရမယ္။

ဆူးေလဘုရားကို လွမ္းဖူးလိုက္ဦးမယ္။

ဆူးေလဘုရားကို လွမ္းဖူးလိုက္ဦးမယ္။

ဘုရားဖူးၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ခဏအပန္းေျဖလိုက္ဦးမယ္။

ဘုရားဖူးၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ခဏအပန္းေျဖလိုက္ဦးမယ္။

ေက်ာက္စာတိုင္ေအာက္မွာ ခဏထိုင္လိုက္ဦးမယ္။

ေက်ာက္စာတိုင္ေအာက္မွာ ခဏထိုင္လိုက္ဦးမယ္။

ပန္းျခံထဲမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္လိုက္ဦးမယ္။

ပန္းျခံထဲမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္လိုက္ဦးမယ္။

မိုးမခ်ဳပ္ခင္ အိမ္ျပန္မွပါ။

မိုးမခ်ဳပ္ခင္ အိမ္ျပန္မွပါ။