ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ပြဲေနတင့္တယ္ေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးျပဳလုပ္ပံုကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူ၍အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူ၍အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္တြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းတံထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္တြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းတံထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူ၍အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူ၍အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္တြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းတံထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္တြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ကြင္းတံထဲသို႔ဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ေအာက္ဖ်ားကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ဆံပင္ေအာက္ဖ်ားကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

လိပ္တံကိုယူပါမယ္။

လိပ္တံကိုယူပါမယ္။

လိပ္တံထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ကာ အေပၚကိုလိပ္တင္ပါမယ္။

လိပ္တံထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ကာ အေပၚကိုလိပ္တင္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္တင္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္တင္ပါမယ္။

အဆံုးႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိတ္လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးကိုေအာက္ကို ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးကိုေအာက္ကို ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။