ညေနခင္းပြဲတက္ Fancyေနာက္တြဲ

0

မည္သည့္ဧည့္ခံပြဲဲႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္သည့္ သပ္ရပ္လွပေသာ ညေနခင္းပြဲတက္ Fancyေနာက္တြဲေလးကို ပ်ိဳေမတို႔ထုံးဖြဲ႔တတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ၂စခြဲ၍ ႀကက္ေျခခတ္ပုံစံ အရင္ယူပါ။

ဆံပင္ကို ၂စခြဲ၍ ႀကက္ေျခခတ္ပုံစံ အရင္ယူပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

အေပၚမွအတိုင္းတစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲယူ၍က်စ္သြားပါ။

အေပၚမွအတိုင္းတစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲယူ၍က်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေနာက္မွ ဆံပင္ကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေနာက္မွ ဆံပင္ကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ဘီးျဖစ္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

 ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ဘီးျဖစ္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ စုလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဘက္တြင္ စုလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွက်စ္ဆံျမီွးကို ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေရွ႕မွက်စ္ဆံျမီွးကို ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံျမီွးကိုလည္း ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံျမီွးကိုလည္း ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္၍ ေနာက္ဆုံးဆံပင္အားလုံးကို လိမ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္၍ ေနာက္ဆုံးဆံပင္အားလုံးကို လိမ္ပါ။

ေခြလိုက္ပါ။

 ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ အစသိမ္း၍ ခိုင္ျမဲေအာင္ကလစ္ျဖင့္ ထပ္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ အစသိမ္း၍  ခိုင္ျမဲေအာင္ကလစ္ျဖင့္ ထပ္ထိုးပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းျဖင့္  အလွဆင္ပါ။

ညေနခင္းပြဲတက္ Fancyေနာက္တြဲ
ညေနခင္းပြဲတက္ Fancyေနာက္တြဲ
ညေနခင္းပြဲတက္ Fancyေနာက္တြဲ
ညေနခင္းပြဲတက္ Fancyေနာက္တြဲ