ျကိုးက်စ္အလွတစ္လႊာစည္းနည္း

0

ဆံပင္ခ်ထားတာေလးကိုမွ တစ္မ်ိဳးေလးလွေနေစမည့္ ျကိုးက်စ္အလွတစ္လႊာ စည္းနည္းေလးကို္ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ လုပ္ရလြယ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေရွ႕ဆံပင္နဲ႕တြဲပါ။

ေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္လွ်ိဳပါမယ္။

က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

 က်န္ဆံပင္အစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာအစကို ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္တြဲ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူထားေသာအစကို ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္တြဲ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

Fancy ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

Fancy ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

 ျကိုးက်စ္အလွတစ္လႊာစည္းနည္း
 ျကိုးက်စ္အလွတစ္လႊာစည္းနည္း
 ျကိုးက်စ္အလွတစ္လႊာစည္းနည္း