ႏွစ္ေႀကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။

0

ဆန္းျပားလွပၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ လူငယ္ဆန္ေသာဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စု၍ထိပ္နားတြင္ Ponytail စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စု၍ထိပ္နားတြင္ Ponytail စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲထားေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲထားေပးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုခ်န္ထား၍ က်န္တဲ့ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

စ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုခ်န္ထား၍ က်န္တဲ့ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွယူၿပီး အေပၚကိုပတ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွယူၿပီး အေပၚကိုပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါမယ္။

ဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္

 ႏွစ္ေႀကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ႏွစ္ေႀကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ႏွစ္ေႀကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ႏွစ္ေႀကာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။

ေမြးေန႔ရက္ေလးမို႔ ဆူးေလဘုရားကို ဘုရားဖူးလာခဲ့တယ္။

ဒီေမြးေန႔ကစၿပီး အစစအရာရာအဆင္ေျပပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရမယ္။

ၿဂိဳလ္တိုင္မွာ ေရသပၸယ္ဦးမယ္။

ေမြးေန႔ရက္ေလးမို႔ ဆူးေလဘုရားကို ဘုရားဖူးလာခဲ့တယ္။

ဒီေမြးေန႔ကစၿပီး အစစအရာရာအဆင္ေျပပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရမယ္။

ကဲ … ဘုရားပတ္လိုက္ဦးမယ္။

ဘုရားရွိခိုးလိုက္ဦးမယ္။

ဟယ္ သူငယ္ခ်င္းရိုက္ေပးထားတဲ့ ပံုေလးကလွလိုက္တာ။

ဟယ္ သူငယ္ခ်င္းရိုက္ေပးထားတဲ့ ပံုေလးကလွလိုက္တာ။

ဘုရားရွိခိုးလိုက္ဦးမယ္။

ကဲ … ဘုရားပတ္လိုက္ဦးမယ္။

ၿဂိဳလ္တိုင္မွာ ေရသပၸယ္ဦးမယ္။