မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ရႈပ္သက္သာသည့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ လုပ္ရလြယ္ကူသည့္ မုန္႔ျကိုးလိမ္ ဆံပင္စည္းနည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ရွ႕ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

Fancy ဆံထိုးကို အသုံးျပဳပါ။

Fancy ဆံထိုးကို အသုံးျပဳပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း
မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း
မုန္႔ျကိုးလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း