သံုးဆင့္လိမ္ Ponytail

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးတေစာင္းၿဖီး၍ အေပၚတစ္လႊာကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးတေစာင္းၿဖီး၍ အေပၚတစ္လႊာကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္၍ ကြင္းထဲမွဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္၍ ကြင္းထဲမွဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာေဘးမွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ဆြဲယူလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာေဘးမွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ဆြဲယူလိုက္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္၍ ကြင္းထဲမွဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္၍ ကြင္းထဲမွဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုခ်န္၍ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုခ်န္၍ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္၍ ကြင္းထဲမွဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္၍ ကြင္းထဲမွဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

သံုးဆင့္လံုးလိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သံုးဆင့္လံုးလိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္သို႔ပို႔၍ ပူးပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုပတ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုပတ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါမည္။

သံုးဆင့္လိမ္ Ponytail
သံုးဆင့္လိမ္ Ponytail
သံုးဆင့္လိမ္ Ponytail