ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လွပ၍ဆန္းသစ္ေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ရန္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံခံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဆံခံကိုအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြင္ထားပါမယ္။

ဆံခံကိုအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြင္ထားပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္း၍သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္း၍သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာေနရာတြင္စိုက္၍ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာေနရာတြင္စိုက္၍ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္တဆင့္တြင္ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အာက္တဆင့္တြင္ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာေနရာတြင္စိုက္၍ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို စည္းထားေသာေနရာတြင္စိုက္၍ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆက္၍ ပတ္ပါမယ္။

ဆက္၍ ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ဆံထံုး။