ဆံပင္အတို ဒိုးနပ္ကြင္းစည္းနည္း

0

ရုံးသြား ေက်ာင္းသြား လြယ္ကူျမန္ဆန္သည့္ ဆံပင္တိုသူမ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္က်က်အလွစည္းနည္းကို အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ျမင့္ျမင့္စုစည္းပါမည္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ျမင့္ျမင့္စုစည္းပါမည္။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနပ္ကြင္းစြပ္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနပ္ကြင္းစြပ္ပါမည္။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚသို႔ ဆံပင္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚသို႔ ဆံပင္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္မ်ားကို စုစည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္မ်ားကို စုစည္းပါ။

ပိုေသာဆံပင္မ်ားကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္မ်ားကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ပန္းေခါင္းစည္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ပန္းေခါင္းစည္းကို ေခါင္းတြင္ စြပ္ပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းကို ေခါင္းတြင္ စြပ္ပါ။

ေခါင္းစည္းေရြ႔မသြားေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ေခါင္းစည္းေရြ႔မသြားေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဘဲဥပုံကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဆံပင္ကို ၂ျခမ္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ၂ျခမ္းခြဲပါ။

ဆံပင္္တစ္စကို ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဆံပင္္တစ္စကို ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

အာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

က်န္ဆံပင္္တစ္စကို ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

က်န္ဆံပင္္တစ္စကို ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

အာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။
ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။
ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။