အိုမီဂါဆံထုံး

0

မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးႏွင့္ အလွဴပြဲမ်ားအတြက္ က်က္သေရရွိ၍ သပ္ရပ္လွပေသာ အိုမီဂါဆံထုံးေလးကိုို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုေနာက္ဘက္တြင္ စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုေနာက္ဘက္တြင္ စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္၃ပိုင္းခြဲ၍ အလယ္ဆံပင္ကို အေပၚသ႔ိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္၃ပိုင္းခြဲ၍ အလယ္ဆံပင္ကို အေပၚသ႔ိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးျပဳလုပ္ရန္ ေနရာခ်ျပီးပါျပီ။

ဆံထုံးျပဳလုပ္ရန္ ေနရာခ်ျပီးပါျပီ။

အေပၚဆံပင္ကို ယူ၍ဖြေပးပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ယူ၍ဖြေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ စုယူပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ စုယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဖြပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဖြပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ေခါက္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ဖြပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ဖြပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံထုံးေလးျဖစ္သြားပါျပီရွင္။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံထုံးေလးျဖစ္သြားပါျပီရွင္။