ပန္းေခါင္းစည္းအလွတပ္နည္း

0

ရုံးသြား ေက်ာင္းသြား လြယ္ကူျမန္ဆန္သည့္ ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္က်က်အလွစည္းနည္းကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပန္းေခါင္းစည္းကို သုံးပါမည္။

ပန္းေခါင္းစည္းကို သုံးပါမည္။

ပန္းေခါင္းစည္းကို ေခါင္းတြင္စြပ္ပါ။

 ပန္းေခါင္းစည္းကို ေခါင္းတြင္စြပ္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဘဲဥပုံကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေဘး၂ဖက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

 ေဘး၂ဖက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္ကို ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္ကို ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္ကို ရရွိပါျပီ။