ႏွစ္ဆင့္လိမ္ေခါက္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ကြင္းတံကို ယူပါမည္။

ကြင္းတံကို ယူပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ ကြင္းတံကို စိုက္လိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ ကြင္းတံကို စိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

ေဘးႏွစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။

ဘးႏွစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ ကြင္းတံကို စိုက္လိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ ကြင္းတံကို စိုက္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံထဲမွေန၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ႏႈိုက္ယူလိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ဆံပင္ကို အဖ်ားမွအေပၚသို႔ ဆံထံုးပံုစံျဖစ္ေအာင္လိပ္တင္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကို အဖ်ားမွအေပၚသို႔ ဆံထံုးပံုစံျဖစ္ေအာင္လိပ္တင္လိုက္ပါမည္။

ျပဳတ္မက်ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ လိုက္ထိန္းေပးပါမည္။

ပဳတ္မက်ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ လိုက္ထိန္းေပးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္းကို လိမ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကို လိမ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ေခါက္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ေခါက္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ေခါက္ဆံထံုး။