က်စ္ဆံၿမီွးအလိပ္ဆံထံုး။

0

ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ ဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ဖြပါမည္။

ဖြပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ူ သေရကြင္းစည္းထားေသာ အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ထည့္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ူ သေရကြင္းစည္းထားေသာ အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ကြင္းကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ထည့္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဖြ၍လိမ္ၿပီးပါၿပီ။

ကြင္းကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အဖ်ားမွစ၍အေပၚကိုလိပ္တင္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဖြ၍လိမ္ၿပီးပါၿပီ။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္းကိုအလယ္တြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကိုအလယ္တြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးအလိပ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအလိပ္ဆံထံုး။