က်စ္ဆံၿမီွးေခါက္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူလိုက္ပါမည္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူး၍သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူး၍သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို စုလိုက္ပါမည္။

အာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အကုန္လံုးကို စုလိုက္ပါမည္။

စုထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

စုထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမည္။

အေပၚကိုေသခ်ာတင္၍ ဆံထံုးပံုစံျဖစ္ေအာင္ဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လုိက္ပါမည္။

အေပၚကိုေသခ်ာတင္၍ ဆံထံုးပံုစံျဖစ္ေအာင္ဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လုိက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ပန္းကိုဆံထံုးတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကိုဆံထံုးတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးေခါက္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးေခါက္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးေခါက္ဆံထံုး။