ဆံပင္တိုေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံထုံး

0

ပြဲသြားပြဲလာထုံးဖြဲ႔လို႔ရသည့္ ဆံပင္တိုေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံထုံးထုံးနည္းအဆင့္ဆင့္ ကိုေဖာ္္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို စုယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

ေနာက္ဘက္မွပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို စုလိမ္ပါ။

 ေနာက္ဘက္မွပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို စုလိမ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ဆံခံကို သုံးပါမည္။

ဆံခံကို သုံးပါမည္။

အျမင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြင္ ဆံခံထား၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အျမင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြင္ ဆံခံထား၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ျဖန္႔ပါ။

ဆံခံေပၚသို႔ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ျဖန္႔ပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ စုယူပါ။

 ေနာက္ဘက္တြင္ စုယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းေခါင္းစည္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္တိုေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံထုံး
ဆံပင္တိုေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံထုံး
ဆံပင္တိုေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံထုံး
ဆံပင္တိုေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံထုံး