ကြင္းဆက္ဆံထံုး။

0

ဆန္းျပားလွပ၍ ေခတ္ဆန္ေသာဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ထိ္ပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ထိ္ပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ည္လိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ည္လိုက္ပါမည္။

သေရကြင္းကို အုပ္သြားရန္တင္းေနေအာင္ ဆြဲ၍ခ်ည္လိုက္ပါမည္။

သေရကြင္းကို အုပ္သြားရန္တင္းေနေအာင္ ဆြဲ၍ခ်ည္လိုက္ပါမည္။

ေျပမက်ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ပမက်ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ခ်ည္၍ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

ေအာက္ဆံုးအထိခ်ည္ပါမည္။

အာက္ဆံုးအထိခ်ည္ပါမည္။

ဆံပင္အဖ်ားကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္အဖ်ားကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို အထဲကိုေခါက္သြင္းလိုက္ပါမည္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို အထဲကိုေခါက္သြင္းလိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ကြင္းဆက္ဆံထံုး။
ကြင္းဆက္ဆံထံုး။