ေနာက္တြဲပန္းအလွဆံထုံး

0

ဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ ဆြမ္းကၽြမ္းသတုိ႔သမီးေလးမ်ားသာမက ေမေမတို႔ပါထုံးဖြဲ႕လို႔ရသည့္ ေနာက္တြဲပန္းအလွဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္္ကို ေဘးခြဲပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္္ကို ေဘးခြဲပါ။

က်န္ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုေနာက္သို႔ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုေနာက္သို႔ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းကိုအသုံးျပဳပါမည္။

ဘဲဥပုံကြင္းကိုအသုံးျပဳပါမည္။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ေရွ႕ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေရွ႕ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို လိမ္ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို လိမ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

 လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍  ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

 ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍  ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အတြင္းသို႔ေခါက္ပါ။

အတြင္းသို႔ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ား ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ား ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ေနာက္တြဲပန္းအလွဆံထုံး
 ေနာက္တြဲပန္းအလွဆံထုံး
 ေနာက္တြဲပန္းအလွဆံထုံး
 ေနာက္တြဲပန္းအလွဆံထုံး