ဘီးကုပ္ပံု Hair Design။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုဆြဲ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုဆြဲ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါမည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုဆြဲ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုဆြဲ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ေရွ႕ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီခ်န္ထားပါမည္။

ရွ႕ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီခ်န္ထားပါမည္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူ၍အေနာက္ကိုဆြဲပါမည္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူ၍အေနာက္ကိုဆြဲပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍အေနာက္ကိုဆြဲပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍အေနာက္ကိုဆြဲပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ကလစ္ထိုးပါမည္္။

ဘီးကုပ္ပံု Hair Design။
ဘီးကုပ္ပံု Hair Design။