လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေစရန္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚမွဆံပင္တစ္လႊာကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚမွဆံပင္တစ္လႊာကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အာက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚမွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြလိုက္ပါမည္။

အေပၚမွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို အေခြျဖစ္ေအာင္ပတ္လိုက္ပါမည္။

အာက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို အေခြျဖစ္ေအာင္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း ေအာက္မွဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမည္။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း ေအာက္မွဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးျဖစ္ေအာင္ဆက္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးျဖစ္ေအာင္ဆက္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ပန္းပြင့္ကို ဆံထံုးအေပၚနားတြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ကို ဆံထံုးအေပၚနားတြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး။
လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး။
လွပေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး။