ဆံထုိးကလစ္ကိုသုံး၍ တစ္လႊာအလွဆင္နည္း

0

ထသြားထလာ ဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ထုံးဖြဲ႔လို႔ အဆင္ေျပေစမည့္ ဆံထုိးကလစ္ ကိုသုံး၍ တစ္လႊာအလွဆင္နည္းကို အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါမည္။

ဆံထုံးတြင္အသုံးျပဳေသာ ကလစ္ကို သုံးပါ။

ဆံထုံးတြင္အသုံးျပဳေသာ ကလစ္ကို သုံးပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ကလစ္ကိုစိုက္ပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ကလစ္ကိုစိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္္ကို ယူပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ထပ္ပတ္ပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ထပ္ပတ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွက်န္ေသာ ေရွ႕ဆံပင္ကို ခ်ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွက်န္ေသာ ေရွ႕ဆံပင္ကို ခ်ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ယူပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွက်န္ေသာ ေရွ႕ဆံပင္ကို ခ်ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ယူပါ။

ညာဘက္မွက်န္ေသာ ေရွ႕ဆံပင္ကို ခ်ထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ယူပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

စိုက္ထားေသာကလစ္ကို ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုိးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဆံထုိးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ ဆံပင္အလွကို ရရွိပါျပီ။