အထပ္ထပ္ဆံပင္စည္းနည္။

0

ျပဳလုပ္ရလည္းလြယ္ကူ၍ လွပေသာဆံပင္ပံုစံျပဳလုပ္နည္းကို ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစု၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေဘး၂ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။

ဘး၂ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘးမွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ယူပါမည္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေအာက္ဆံုးအထိဆံပင္ကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုလုပ္သြားပါမည္။

အာက္ဆံုးအထိဆံပင္ကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုလုပ္သြားပါမည္

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဖြလိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဖြလိုက္ပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ဆံပင္တဆင့္ျခင္းဆီတြင္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္တဆင့္ျခင္းဆီတြင္ အလွဆင္ပါမည္။

အထပ္ထပ္ဆံပင္စည္းနည္။
အထပ္ထပ္ဆံပင္စည္းနည္။
အထပ္ထပ္ဆံပင္စည္းနည္။